Verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze leveringen en diensten zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.
 2. Behalve tegengestelde en schriftelijke overeenkomst houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop -en verkoopsvoorwaarden.
 3. De leveringstermijnen door ons aangeduid zijn zuiver aanwijzend en houden geen enkele verbintenis in. Geen enkele vertraging in de levering kan onze verantwoordelijkheid binden of aanleiding geven tot boeten, totale of gedeeltelijke ontbinding der contracten, of welke vergoedingen dan ook.
 4. Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten en offertes zijn enkel indicatief en kunnen op ieder ogenblik aangepast worden, zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt SCS computers bvba slechts na schriftelijke bevestiging.
 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ten laatste binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien bepaalde goederen en / of diensten bij levering moeten betaald worden, wordt de klant hiervan op voorhand verwittigd en wordt dit uitdrukkelijk op de factuur vermeld. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest ten belope 10 % op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 50 €. kan bedragen. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet-vervallen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen. De klant kan zich nooit beroepen op een geschil met ons om het niet-uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
 6. De verkoper, SCS computers bvba, behoudt het eigendomsrecht betrekkelijk de geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling en de koper is gehouden tot onmiddellijke teruggave van deze goederen, zulks op eerste verzoek van de verkoper, indien na het verstrijken van de betalingstermijn geen volledige betaling is gebeurd.
 7. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaand beschouwd.
 8. SCS computers bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor mogelijke schade veroorzaakt door de geleverde producten noch voor het verlies van informatische gegevens tengevolge van de interventie van zijn technische dienst.
 9. De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kostenloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.
 10. Beide partijen kunnen de samenwerking ten alle tijde stopzetten, zonder enige eis van schadevergoeding door welke partij ook.
 11. SCS COMPUTERS BVBA KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN MET BETREKKING TOT SOFTWARE EN / OF HARDWARE WELKE NIET DOOR HAARZELF ONTWIKKELD WERD. GARANTIES MET BETREKKING TOT JAAR 2000-BESTENDIGHEID KUNNEN SLECHTS VIA DE FABRIKANT VAN DE BETREFFENDE SOFT- EN / OF HARDWARE BEKOMEN WORDEN.
 12. Software- en internetproblemen vallen nooit onder garantie.
 13. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van eender welke betwisting of vordering tussen huidige partijen